Fakturafrågor

Information om betalningar som genomförts via vår betalningspartner Klarna. Hittar du inte svaret på din fråga här så hänvisar vi dig till Klarnas egen kundtjänst.

Sverige

Betalning hanteras genom Klarna Checkout, som erbjuds i samarbete med Klarna AB. Klarna Checkout skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp, sedan väljer du hur du vill betala. Du kan välja mellan Klarna faktura, Klarna konto, att betala direkt med kort eller med banköverföring.

Klarna Checkout: Genom att använda Klarna Checkout godkänner du Klarna AB:s (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm), “Klarna”, villkor. För att få använda Klarna Checkout måste du vara minst 15 år.

  • Identifiering, anpassning och riskbedömning

För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Klarna Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Klarna säkerställa din identitet. Klarna inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Klarna Checkout anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven och av Klarna godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifyllda adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Du kan enkelt undvika att den godkända adressen förifylls genom att välja att tillämpa en PIN-kod. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress.

  • Betalning, avgifter

Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt.

Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

När du slutför ett köp via Klarna Checkout träffar du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har.

Du kan läsa de fullständiga villkoren för Klarna Checkout här.

Norge

Betalinger håndteres gjennom Klarna Checkout, som tilbys i samarbeid med Klarna AB. Klarna Checkout skiller mellom kjøp og betaling. Først bekrefter du ditt kjøp, så velger du hvordan du vil betale. Du kan velge mellom Klarna Faktura, Klarna konto, å betale direkte med kort eller ved bankoverføring.

Klarna Checkout: Ved å bruke Klarna Checkout godtar du Klarna ABs (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm), «Klarna» vilkår og betingelser. For å kunne bruke Klarna Checkout må du være minst 15 år gammel.

  • Identifikasjon, justeringer og risikoanalyse

For å kunne identifisere deg og forhindre uautorisert bruk eller misbruk av Klarna Checkout og for å tilfredsstille kravene til god kreditt, må Klarna sikre identiteten din. Klarna samler tilleggsinformasjon som personnummer, navn og adresse og, når du velger kredittalternativer, kredittinformasjon fra ulike leverandører. Klarna må også bruke informasjonen du måtte ha gitt på tidligere kjøp, offentlig tilgjengelig informasjon på Internett, og informasjon om hvordan du tidligere har oppfylt betalingsbetingelsene, for å foreta en risikovurdering. Klarna Checkout justerer automatisk risikovurderingen, og dermed utformingen av tjenesten, for hver gang du bruker tjenesten, og du trenger ikke å gi mer informasjon enn nødvendig. I noen tilfeller vil du bli vist den tidligere innmeldte og ved Klarnas godkjente adresse så snart du har oppgitt e-postadressen og postnummeret ditt. Den godkjente adressen kan bare brukes til å fylle ut adresseopplysningene i direkte forbindelse med et kjøp. Du kan enkelt unngå den godkjente adressen på forhånd ved å velge å bruke en PIN-kode. Ved å fullføre kjøpet, bekrefter du identiteten din og riktig leveringsadresse.

  • Betalinger og gebyrer

Klarna Checkout viser betalingsalternativene som kan tilbys til deg. Gjeldende betalingsalternativer som kan tilbys gjennom Klarna Checkout, er faktura, kontokreditt, kortbetaling eller direkte betaling via bank. Faktura er standard betalingsalternativ der det er mulig.

Ved betaling med faktura, gjelder fakturavilkår og betingelser, for tiden 14 dager kreditt. En avgift er lagt til ved manglende betaling. Det koster ingenting å bruke Klarna Checkout. Imidlertid kan eventuelle avgifter eller gebyrer gjelde gjennom det valgte betalingsalternativet, se de enkelte betalingsbetingelsene for det alternativet du velger. Klarna kan til enhver tid legge til eller fjerne en eller flere betalingsalternativer for de som tilbys i Klarna Checkout.

Når du fullfører et kjøp via Klarna Checkout, godkjenner du en kontrakt der Klarna etc. garanterer at du ikke må betale hvis du ikke mottar varene dine.

For detaljert informasjon om Klarnas bruksbetingelser, trykk her.

Storbritannien

Payment is handled through Klarna checkout, which is offered in cooperation with Klarna AB. Klarna checkout differs from purchase and payment. First you confirm your purchase, then you choose how you want to pay. You can choose between Klarna Invoice, Klarna account, to pay directly by card or by bank transfer.

Klarna Checkout: By using Klarna checkout you agree to Klarna AB’s (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm), “Klarna”, terms and conditions. To be able to use Klarna Checkout you must be at least 15 years old

  • Identification, adjustments and risk analysis

In order to be able to identify you and prevent unauthorised use or misuse of Klarna Checkout and to meet the requirements of good credit, Klarna needs to ensure your identity. Klarna collects additional information such as Social Security number, name and address and, when selecting credit options, credit information from different suppliers. Klarna also needs to use the information you may have provided on previous purchases, publicly available information on the Internet, and information on how you have previously fulfilled our payment terms, to make a risk assessment. Klarna Checkout automatically adjusts the risk assessment, and thus the design of the service, for each time you use the service and you do not need to provide more information than necessary. In some cases, you will be shown the previously entered and by Klarna’s approved address as soon as you have provided your e-mail address and postcode. The approved address may only be used for the purpose of pre-filling the address details in direct connection with a purchase. You can easily avoid the approved address prefilled by choosing to apply a PIN code. By completing your purchase, you confirm your identity and the correct delivery address.

  • Payments, fees

Klarna Checkout shows the payment options that can be offered to you. Current payment options that can be offered through Klarna Checkout are invoice, account credit, card payment or direct payment via bank. Invoice is the default payment option where possible.

When paying by invoice, the applicable invoice terms and conditions apply at any time, currently 14 days credit, a reminder fee is added in case of non-payment. It costs nothing to use Klarna Checkout. However, any taxes or fees may apply through the selected payment option, please see the individual terms of payment for the option you choose. Klarna may at any time add or remove one or more payment options of those offered in Klarna Checkout.

When you complete a purchase via Klarna Checkout, you meet and settle a contract where Klarna, etc. Guarantees that you do not have to pay if you do not receive your goods. Klarna will at the same time replace the shop for what you have bought and thereby inherit the right to get paid. Whichever payment method you choose, your payment will thus be made to settle the claim Klarna has.

For detailed information about Klarna’s User Terms, visit this link.

Hur kan vi hjälpa dig?